ÂÞÇ
Tuesday, March 26, 2002

٭ سلام
دوستتان دارم


٭ سلام دوستان
اینجا جایی است برای زیستن
جایی برای اندیشیدن
جایی برای بودن
با هم بودن
جایی برای دوست داشتن

تا �ردا .....
دوستتان دارم٭ سلام
اینجا جایی است برای اندیشیدن
جایی برای زیستن
جایی برای بودن
با هم بودن
اینجا پنجره ای است گشودن به دوست داشتن

دوستتان دلرم

تا �ردا ................


٭ ÓáÇã
Çیä Çæáیä ˜áÇã ÇÓÊ.
ÇیäÌÇ ÌÇیی ÇÓÊ ÈÑÇی ÇäÏیÔیÏä æ ÌÇیی ÇÓÊ ÈÑÇی ÒیÓÊä .....
ÚÌÇáÊÇ ÒیÇÏå ÚÑÖی äیÓÊ
ÎæÔ ÈÇÔیÏ.........................................................................................

Home